16 februari 2021

    Chelseas ekonomi

Det är in CSFCs bästa ämne så E Z Olsson har tagit en titt på Chelseas ekonomi och ger er här sin bild på hur det ser ut i en klubb som ändå måste räknas som en av de allra mest välskötta även ekonomiskt antar vi.

****

"Den bokslutskommuniké som publicerades för ett tag sedan på Chelsea hemsida ger endast en översiktig bild. För eget bruk har jag av den anledningen analyserat Chelseas ekonomiska tillstånd utifrån den nyligen publicerade årsredovisningen för räkenskapsåret 1/7 2019-30/6 2020"

Siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. Om inte annat anges är alla belopp i miljoner £.

Sammanfattning
Omsättning: 407 (447)
Resultat före skatt: 36 (-102)
Resultatförbättring med anmärkningsvärda 138 som främst beror på högre UEFA ersättningar med 31, lägre värdeminskningsavdrag spelare med 40, föregående verksamhetsårs ersättningar vid tränarbyte med 27 samt ökad vinst av spelarförsäljning med 83 eller totalt 181. Trots att sponsorintäkterna har stigit så innebar rådande pandemi uteblivna intäkter men även minskade kostnader, vilket är den huvudsakliga förklaringen till mellanskillnaden på 43.                    

Omsättning: 407 (447)
Intäkterna fördelas enligt matchdagar 55 (67), TV sändningar 182 (200) och sponsring, försäljning mm 170 (180). Klubbens spel i Champions League i stället för Europa League medförde 31 i ökade intäkter. Utbrottet av covid19 pandemin innebar spel inför tomma läktare fr o m mars och att en del av säsongen flyttades till nästa räkenskapsår. Inställda TV sändningar har tvingat bolagen att rabattera sina kunder, vilket har övervältrats på klubbarna. Den totala effekten är att omsättningen minskat med 40 jämfört med föregående år. En del av nämnda intäktsbortfall kommer att återvinnas säsongen 2020/21 samtidigt som pandemin fortsatt påverkar intäkterna negativt. Ägaren har uttryckt en försäkran om att tillskjuta erforderliga medel för att trygga Chelseas framtida verksamhet.

Rörelsens kostnader: 519 (583)
Rörelsekostnaderna utgörs av löner mm 284 (286), drift- och administration mm 96 (118) samt värdeminskning för spelare och anläggningar 139 (179), dvs en minskning med totalt 64. Främsta anledningen är att spelare avyttrats och kontrakt avseende övergångssummor löpt ut med åtföljande minskade avskrivningskostnader samt att covid19 har medfört att kostnader för resor och matcharrangemang sjunkit. Chelsea har haft full arbetsstyrka under pandemin utan att ta del av statliga stöd. Förra verksamhetsåret belastades med 27 avseende ersättning i samband med tränarbyte.

Rörelseresultat: -112 (-163)
Rörelsen, dvs den löpande verksamheten, visar fortsatt underskott men har förbättrats med 51. Exklusive värdeminskning med 139 (179) och engångskostnader uppgående till - (27) blev resultatet 27 (43), vilket kan ses som ett approximativt mått på rörelsens förmåga att generera likvida medel.

Resultat före skatt: 36 (-102)
Vinsten av spelarförsäljningar (försäljningspris med avdrag för bokfört värde och avser bl a Hazard och Morata) är den högsta i klubbens historia med 143 (60) och utgör den avgörande anledningen till att utfallet efter finansnetto blev ett överskott på 36 (-102), dvs en resultatförbättring med 138. Nettoresultatet efter skatt och effekt av riskförsäkring uppgick till 41 (-93).

Balansomslutning: 881 (876)
Anskaffningsvärdet för under räkenskapsåret förvärvade spelare (bl a Werner) var 94, bokförda värdet för avyttrade spelare var 48 och värdeminskningsavdrag har verkställts med 127, varför bokfört värde på spelartruppen minskat från 477 till 396. Materiella anläggningstillgångar, såsom arena och träningsanläggning, var redovisade till 176 (180). Nettot av kundfordringar och leverantörsskulder oavsett betalningstidpunkt, som främst avser obetalda spelarövergångar, uppgick till en fordran på 103 (3). Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan tillgångar och skulder som förfaller till betalning inom ett år, uppvisade en nettoskuld på 127 (197). I beloppet ingår skuld till koncernföretag med 47 (71). Likvida medel uppgick till 17 (37). Främst periodens överskott och nyemission är anledningen till att det egna kapitalet stärkts med 47 till 511. Den totala balansomslutningen, dvs värdet av alla tillgångar och dess finansiering, har ökat med 5.

Kassaflöde: -20 (5)
Analys av kassaflödet ger en bra bild över hur verksamheten finansieras samt in- och utflödet av likvida medel. Eftersom värdeminskning endast är en bokföringsåtgärd som inte innebär utbetalning rensas rörelseresultatet på -112
(-163) med 139 (179) samt korrigeras med förändring av rörelseskuld netto mm 4 (-75) och då fås att rörelsen genererat likvida medel med 31 (underskott 59).  Delbetalningar av spelare och anläggningar har gjorts med 115 (296) och vid försäljning av dessa har erhållits 81 (123). Notera att likvid för spelare ofta sker över två år eller längre. Tidigare lån har amorterats med netto 24 (nya lån 73) och nyemission uppgick till 7 (164). Hopräknat så har likvida medel minskat med 20 (ökat med 5). 

Ägartillskott: -5 (247) 
Erforderlig finansiering erhålls huvudsakligen från moderföretaget Fordstam ltd, som är helägt av Abramovitj. Återbetalning har under 2019/20 skett med 5 att jämföra med föregående års kapitalförstärkning på 247. Fordstams skuld till företag tillhörande Abramovitj uppgick till 1 494. Det mottagna lånet används huvudsakligen till aktieköp i Chelsea FC plc som därmed tillförs kapital utan att bli skuld- och räntebelastad.

Nyckeltal
Nedan följer några utvalda nyckeltal för att bedöma klubbens ekonomiska tillstånd och se utvecklingen mellan de två senaste verksamhetsåren.

Löners andel av omsättning som visar hur stor del av intäkterna som går till löneutbetalningar: 70 % (64). I stort sett oförändrade lönekostnader i förhållande till lägre omsättning förklarar den högre andelen. Totala spelarkostnaders, dvs löner och värdeminskning, andel av omsättningen var i nivå med föregående verksamhetsår på 101 %, vilket innebär att dessa kostnader översteg intäkterna.

Självfinansieringsgrad visar hur stor andel av under perioden betalda investeringar (spelarköp mm) som bekostats av i den egna verksamheten genererade likvida medel. Eftersom spelarförsäljningar är en så betydelsefull del kan det vara meningsfullt att dela upp måttet före och efter erhållen betalning: Före avyttring 28 % (-20) och efter avyttring 98 % (21). Väsentligt förbättrat kassaflöde i rörelsen och minskade investeringar i spelarköp har medfört högre grad av självfinansiering.
 
Kassalikviditet som visar betalningsförmågan på kort sikt: 61 % (47). Tal under 100 % kan indikera svårigheter att med egna alstrade medel betala skulder till leverantörer mm. I Chelseas fall löser behövliga ägartillskott den problematiken.

Soliditet som visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital: 58 % (53). Nyemission och under räkenskapsåret generade vinstmedel har ökat det egna kapitalet. De ansamlade förlusterna genom åren uppgick till 774 men tack vare ägartillskott på 1 282 så är klubben ändå välkonsoliderad.
                                                                                                                                   
Avkastningen på totalt kapital som visar hur de totala tillgångarna förräntar sig oavsett finansiering: 4,4 % (-12,2). Det kraftiga underskottet från föregående år har förbytts till ett överskott vilket visar sig som en positiv förräntning

UEFA FFP test

UEFAs Financial Fair Play är ett omfattande och komplicerat regelverk med flera variabler och kontrollpunkter. Det mest centrala är ”break even” kravet som förenklat innebär att klubbarna tillåts redovisa ett underskott på sammanlagt 30 milj € under treåriga överlappande övervakningsperioder förutsatt att ägaren tillskjuter kapital upp till ett underskott på 5 milj €. Vid beräkning av ”break even” behöver investeringar i arenor, kostnader för träningsfaciliteter, ungdoms- och kvinnoverksamhet ej tas med. Noterbart är att sponsoravtal med ägare och liknande part skall värderas till marknadspris.

För den treåriga övervakningsperioden 2016/17-2018/19 redovisade Chelsea resultat före skatt på totalt 16+67-102=-19. Kostnader för bl a värdeminskning av arenaanläggningar, samhälls- och ungdomsverksamhet samt kvinnofotboll skattas enligt twitterkonto SwissRamble till 25+28+29=82 och återlägges. Det totala FFP redovisade resultatet för perioden blir därmed -19+82 =63 eller ca 70 milj €. Marginalen var följaktligen god till ”break even” villkoret för den licensperiod som var gällande till 2020.

På grund av covid19 har UEFA infört lättnader som bl a innebär att säsongen 2019/20 temporärt utgår och kommer att inräknas i kommande säsongs rapportperiod. Licensperioden för 2021 innefattar alltså endast rapportperioderna 2017/18 och 2018/19, vilket ger 67-102= -35 och korrigeringarna 28+29=57 eller totalt 22 (ca 25 milj €). Chelsea har fortsatt betydande utrymme till FFPs krav. Notera också att klubben har ett överskott för räkenskapsåret 2019/20 att tillgodoräkna sig i kommande FFP redovisning. Pandemin kommer inom överskådlig tid att få en negativ påverkan på klubbkollektivets finanser, vilket är något UEFA har att ta ställning.

Källa: Chelsea FC plc årsredovisning och egna beräkningar

 

E Z Olsson


Besök csfc-facebook: facebook
Twitter:@CsfcInfo

CSFC