25 april 2020

    

TANKAR RUNT CHELSEAS FINANSIELLA UTRYMME FÖR SPELARKÖP I SOMMAR

 

För att bilda sig en uppfattning om Chelseas möjligheter till spelarköp i sommar är en tänkbar ansats att försöka skapa en bild över kassaflödet. För lättfattlighetens skull är alla belopp avrundade till jämna 10M£ (miljoner £).

Utgångspunkten blir EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), vilket kan ses som ett approximativt mått på förmågan att generera likvida medel i själva rörelsen. Värdeminskning exkluderas eftersom det är en ren bokföringsåtgärd som inte innebär utbetalning. För säsongen 2018/19 uppgick EBITDA till dryga 40 M£. Främst tack vare spel i CL i stället för EL samt högre ersättningar för TV sändningar i PL kan intäkterna för innevarande säsong beräknas stiga med ca 50 M£. Avyttring av spelare medför lägre löner med ca 20 M£ medan övriga driftkostnader kan antas öka med ca 10 M£. Därmed fås att rörelsens kassaflöde blir ca 100 M£. Tillgängliga uppgifter om transfers (Transfermarkt) är att avyttringar av spelare uppgår till ca 130 M£ och köp till ca 40 M£, dvs netto ca 90 M£. Detta ger sammantaget i nuläget ett mycket grovt estimat av ett likvidtillflöde för säsongen 2019/20 på ca 190 M£. Till detta kommer en ingående kassabehållning på nästan 40 M£. Vid beslut om transferbudgetens andel av dessa belopp måste hänsyn tas till faktorer som aktuell skuldsituation, framtida förmåga att generera likvida medel, avbetalningsplaner, löneanspråk mm. Notabelt är att enligt årsredovisningen 2018/19 hade Chelsea negativt rörelsekapital, dvs rörelseskuld, på nästan 200 M£. Därav avser dryga 70 M£ skuld till moderföretaget Fordstam Ltd (helägt av Abramovitj) och runt 120 M£ nettot av s k interimsposter, t ex inbetalningar som skett under 2018/19 men avser kommande verksamhetsår och upplupna ej betalda kostnader. Reglering av dessa skulder och tillkommande liknande skulder har stor påverkan på likvidflödet. Ytterligare spelarförsäljningar och eventuella tillskott från ägaren är andra faktorer som måste beaktas.  

Hur kommer då effekterna av covid19 att påverka ovanstående skattningar? Lägre matchdagsintäkter torde redan vara ett faktum. I ett värsta scenario att säsongen avbryts finns beräkningar som visar att Chelsea kan förlora närmare 90 M£ i minskade intäkter. Lönesänkningar mm bör å andra sidan kunna reducera kostnaderna med runt 30 M£. Ett annat problem är att en del av intäkterna för kommande spelår betalas ut i förskott. Med en säsong i sikte utan fastställt startdatum och format är det sannolikt att planerade förhandsbetalningar för säsongkort, sponsring, TV avtal mm hålls inne, reduceras eller helt uteblir och kassaflödet försämras ytterligare. Notera att enligt årsredovisningen 2018/19 uppgick Chelseas fordringar och skulder för genomförda transfers till ungefär samma belopp. Detta ger en fördel gentemot flertalet PL klubbar som överlag hade nettoskulder i detta avseende.  

Vid beräkning av en periods resultat ingår värdeminskning på spelartrupp (transferbeloppet fördelas linjärt under kontraktstiden) och anläggningar mm. Denna post uppgick föregående verksamhetsår till anmärkningsvärt höga 180 M£ vilket innebär att Chelsea kommer att redovisa ett underskott i själva rörelsen 2019/20 på uppskattningsvis 70-90 M£ före påverkan av covid19. Man blir alltså fortsatt beroende av vinst av spelarförsäljningar för att undvika ett negativt nettoresultat. För innevarande säsong löser försäljningen av bl a Hazard den problematiken men är en faktor som måste beaktas vid kommande transferbeslut, inte minst för att kunna uppfylla UEFAs finansiella regelverk. 

Som bekant redovisade Chelsea en brakförlust förra räkenskapsåret på nästan 100 M£ efter skatt. Tack vare att ägaren tillsköt ca 250 M£ förblir klubben likväl välkonsoliderad. Deltagande i CL brukar inbringa åtminstone 70 M£ och EL ungefär 30 M£ vilket understryker vikten av att delta i UEFAs tävlingar. Lönernas andel av omsättningen uppgick till 64 % vilket är högst av ”big six” men ett medianvärde jämfört med samtliga PL klubbar. Detta är ett mått som måste hållas under kontroll för att få en ekonomi i balans. 

De uppgifter som är av prognoskaraktär i ovanstående siffror är ingen sanning utan syftet är att översiktligt påvisa något av problematiken i Chelseas transferstrategi. Sannolikt kommer de närmast åren medföra minskade intäkter inom fotbollen med avsevärt lägre transfersummor och sjunkande löner. Eftersom klubbarnas fordringar och skulder avseende transfers är så inflätade i varandra kan en tillfällig kollaps på transfermarknaden inte uteslutas.

Vänligen

EZ Olsson

 

 

 

 


Besök csfc-facebook: facebook
Twitter:@CsfcInfo

CSFC